આરોગ્ય કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી સાહિત્ય​ | Useful literature for health workers

આરોગ્ય કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી સાહિત્ય : Useful literature for health workers જે MPHW, FHW(ANM) તરીકે બધા ઓળખે છે તો એ તમામ આરોગ્યના સ્ટાફ માટે દૈનિક ફરજ દરમિયાન અલગ-અલગ ઘણા પ્રોગ્રામ ની કામગીરી કરવાની થતી હોય છે. આરોગ્યની હાલની પરિસ્થિતિ અને કામગીરીનું ભારણ જોતાં તમામ પ્રોગ્રામ ની માહિતી કંઠસ્થ રાખવી ખૂબ જ અઘરી છે. આરોગ્ય ના તમામ પ્રોગ્રામ ગાઈડલાઈન પોતાના આંગળીને ટેરવે મળી રહે એ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ લેખ છે જો તમને ગમે તો બીજા આરોગ્ય ના સ્ટાફ જોડે શેર કરવાનું ના ભૂલશો.

આરોગ્ય કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી સાહિત્ય

WhatsApp Join Now
Telegram Join Now
Instagram Join Now
Sharing

Leave a Comment