ગ્રામ પંચાયતો માટે ક્લોરીનેશન પરિપત્ર: સ્વચ્છ પાણી માટેના માર્ગદર્શનો – Chlorination Circular

ક્લોરીનેશન પરિપત્ર - Chlorination Circular

ગામોમાં પીવાનું પાણી જંતુમુક્ત કરવા માટે ગ્રામીણ પંચાયતો માટે જારી થયેલા ક્લોરીનેશન પરિપત્રની સંપૂર્ણ માહિતી. …

Read more