Techo+ App Download | Techo Plus App Download

Techo+ એપ્લિકેશન ના દરેક નવા અપડેટ ખૂબ જ સરળ રીતે આપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો Techo+ App Download કરવા માટે નીસે દરેક વર્ઝન આપેલ છે આપ જે પણ વર્ડાઝન ઉનલોડ કરવા માંગો છો તેના બટન પર ક્લિક કરીને 15 સેકન્ડ રાહ જુઓ એટલે આપની સામે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નું ઓપ્શન ખુલી જશે.

Techo+ App Download New Version

ટેકો પ્લસ એપ્લિકેશન ના અલગ-અલગ વર્ઝન નીચે આપેલા છે અને જેમ જેમ નવા નવા વર્ઝન આવતા જશે એવી રીતે ટેકો પ્લસ એપ્લિકેશન ના વર્ઝન અહીં અપડેટ થતા રહેશે જેથી તમામ સ્ટાફને આ એપ્લિકેશનના નવા વર્ઝન ડાઉનલોડ કરવા માં આસાની રહે.

Techo+ 4.0.36 Version

Update Date 16-10-2023

Techo+ 4.0.32 Version

Update Date 06-02-23

Techo+ App Download Process

Sharing

Leave a Comment