વિષય : IHIP/IDSP અંતર્ગત ડેટા એન્ટ્રી ચાલુ કરવા બાબત

Date : 31/05/2021

વિષય : 2800 Grade Pay બાબત

Date : 05/06/20212

વિષય : સરકારી કર્મચારીને પંચમાં લેવા બાબત

Date : 15/07/2020

વિષય : Aasha, MPHW, FHW, Mo, CHO નો Job Chart During Covid 

Date : 23/06/2021

વિષય : Nursing Allowance – નર્સિંગ એલાઉન્સ

Date : 29/06/2021

વિષય : Mukhyamantri Bal Seva Yojana GR

Date : 17/06/2021

વિષય : Rs.2500 ફિક્સ કરાર આધારીત ઓર્ડર

Date : 16/01/2012

વિષય : Rs.2500 કરાર આધારીત ઓર્ડર

Date : 03/11/2008

વિષય : પરીક્ષાની મેરીટ માં આવતા પિટિશન રદ કરવાની અરજી

Date : 24/09/2012